top of page

Polityka Prywatności

Last update: May 2023

Firma Helio Tile Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych klientach. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią, by zrozumieć naszą politykę prywatności oraz sposób  przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Helio Tile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Włościańska 11, 10-857, Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000725758, NIP: 7393912835, REGON: 36983908200000.

2. W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Zachęcamy do kontaktu e-mail na adres: info@heliotile.eu Jednak jeśli preferują Państwo kontakt w formie pisemnej, prosimy o zaadresowanie korespondencji następująco: Helio Tile Sp.z.o.o, ul. Włościańska 11, 10-857 Olsztyn.

3. Jakie dane i w jakim celu zbieramy?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących przypadkach:

 1. W celu zawarcia umowy i jej wykonania – możemy przetwarzać wskazane przez Państwa dane, tj.: imię i nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu kontaktowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Są one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, usług lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. Podanie powyżej wymienionych informacji jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one wykorzystywane w czasie niezbędnym do realizacji usługi do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
   

 2. W celu bieżącego kontaktu – możemy przetwarzać Państwa dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy adres korespondencyjny, a także inne dane, które zdecydują się nam Państwo przekazać w treści skierowanej do nas wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie z Państwem korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po jej zakończeniu możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie takich danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia z nami korespondencji czy wymiany informacji. Przetwarzanie Państwa danych osobowych potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu.
   

 3. Nawiązanie współpracy biznesowej, a następnie w celu zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych, handlowych oraz w przypadku rekrutacji. Możemy przetwarzać Państwa dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, NIP, funkcja/stanowisko. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zawarcia z nami umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy aż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
   

 4. W celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu – jeżeli reprezentują Państwo jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny lub są Państwo wyznaczeni jako osoba do kontaktu ze strony takiego podmiotu możemy przetwarzać Państwa dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, funkcja/stanowisko, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest podpisanie i zawarcie umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują, zapewnienie kontaktu z takim podmiotem, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do reprezentacji takiego podmiotu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić naszą komunikację lub zawarcie umowy. Te dane mogą być przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia komunikacji z Państwem lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują lub którego są właścicielem.
   

 5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
   

 6. W celu przesyłania Newslettera, w tym na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego - możemy przetwarzać Państwa dane w postaci adresu poczty elektronicznej na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r - prawo telekomunikacyjne. Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody - w dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila pod adresem: info@heliotile.eu lub klikając w link dotyczący rezygnacji, który znajduje się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy przed Państwa rezygnacją. Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możemy również analizować czy zapoznają się Państwo z naszymi Newsletterami oraz które z informacji w nich zawartych czytane są najchętniej.
   

 7. W celu zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób automatyczny - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas działalności naszej strony internetowej, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych.
   

 8. W celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych i internetowych. Ponieważ posiadamy profile na portalach społecznościowych (tj.: Facebook, Instagram, LinkedIn) - możemy przetwarzać Państwa dane, które pozostawiane są podczas odwiedzania naszych profili i oglądania prezentowanych materiałów (komentarze, identyfikatory internetowe, polubienia). Takie dane są przetwarzane głównie w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu naszych materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi (w razie takiej konieczności). Państwa dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili, prezentowania materiałów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o czas przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Wskazujemy, że powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych i internetowych.
   

 9. Ponadto w pozostałych (innych niż powyższe) przypadkach, o których Państwa na bieżąco informujemy – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  - dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  - obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  - niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4. Jak przetwarzamy dane i jakie w związku z tym posiadają Państwo prawa?

Prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego celu, dla którego dane zostały zebrane, z uwzględnieniem wykonywanych przez takie osoby zadań. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

W zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy prawa dotyczące danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): posiadają Państwo prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiadają Państwo prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): posiadają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo posiadają Państwo uprawnienie do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym przekazaliśmy Państwa dane o Państwa żądaniu.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach posiadają Państwo prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwa administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo także zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi.

 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w każdym czasie posiadają Państwo uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wówczas nie możemy przetwarzać Państwa danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, po otrzymaniu Państwa sprzeciwu (bez konieczności jego uzasadnienia) bezwarunkowo nie możemy już przetwarzać Państwa danych w takim celu.

 7. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiadają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby zrealizować swoje prawa (z wyjątkiem pkt 8 powyżej) wystarczy, że napiszą Państwo do nas e-maila na adres: info@heliotile.eu lub zwrócą się Państwo do nas w formie pisemnej na adres: Helio Tile Sp.z.o.o, ul. Wołościańska 11, 10-857 Olsztyn.

 

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Okres przetwarzania przez nas danych osobowych zależy od celu przetwarzania i wskazany jest w pkt III dla każdego z celów. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa), a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa (np. w przypadku dokumentacji podatkowej i księgowej – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

6. Profilowanie

Zbieramy dane zapisane w plikach cookies w celu dopasowania treści do Państwa potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Państwu administratorzy stron, na których posiadamy swoje profile (np. Facebook, Instagram). Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Państwa. Dane zapisane w plikach cookies umożliwiają nam bowiem analizowanie Państwa zachowań.

Wykorzystując technologię plików cookies, w oparciu o analizę częstotliwości odwiedzania przez danego użytkownika naszej strony i wykazywania zainteresowania konkretnymi produktami, możemy dowiedzieć się o preferencjach naszych użytkowników. Pozwala nam to zrozumieć zwyczaje, oczekiwania i potrzeby klientów, na które możemy odpowiadać dostosowując odpowiednio funkcjonalności naszej strony. Dzięki plikom cookies możemy dotrzeć Państwa z dopasowaną do zainteresowań reklamą i przedstawiać interesujące oferty czy treści marketingowe. Innymi słowy celem naszego działania jest tworzenie na podstawie dostępnych nam informacji Państwa portretu. Dzięki takiemu wykorzystaniu danych możemy wyświetlić reklamę, która Państwa zainteresuje.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z zapisu plików cookies na swoim urządzeniu będą mu prezentowane reklamy podczas korzystania z naszej strony internetowej, jednak reklamy te nie będą związane z dotychczasową aktywnością użytkownika na stronie. Ponadto analiza zainteresowań (preferencji) może mieć zastosowanie do klientów pełnoletnich po wyrażeniu przez nich na to zgody, jeżeli służy ona do tworzenia i prezentowania specjalnie dedykowanych reklam, czy ofert w sposób zautomatyzowany mogący wywołać wobec takiego klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać.

 

7. Retargeting

Wykorzystując technologię cookies możemy docierać z przekazem reklamowym do tych użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzali naszą stronę czy mieli kontakt z oferowanymi przez nas usługami. Wówczas przekaz reklamowy pojawia się na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych. Dzięki danym zawartym w plikach cookies możemy tworzyć statystyki np. o liczbie osób korzystających z naszej strony internetowej. Do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych dochodzi w ramach korzystania z narzędzi analitycznych jakim są m.in. Google Analytics czy Google Ads.

 

8. Logi serwera

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Państwa numer IP, nazwę sieciową komputera, dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której Państwo korzystają, czas jaki spędzają Państwo na stronie czy też otwierane strony podczas korzystania z naszego serwisu. Informacje zawarte w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami, które są należycie upoważnione do administrowania naszym serwerem. Dane w nich zapisane stanowią dla nas materiał pomocniczy służący do administrowania naszą stroną internetową, np. na podstawie danych pochodzących z logów mogą być generowane statystyki (dostarczające np. informacji z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin na naszej stronie). Podsumowania te nie zawierają jednak informacji identyfikujących osób korzystających z naszej strony internetowej.

 

9. Polityka Cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W ramach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
   

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies własne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej strony (m.in. w celu badania popularności naszej strony, w celach statystycznych, analitycznych czy realizacji zamówień produktów) oraz pliki cookies zewnętrzne stosowane przez podmioty trzecie, z usług których korzystamy w ramach naszej działalności (m.in. za pośrednictwem narzędzi Google czy Facebook).

Samo udostępnienie możliwości używania plików cookies nie daje nam bezpośredniego dostępu do innych danych osobowych. Informacje zebrane i zawarte w plikach cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

10. Narzędzia marketingowe

 1. Google Tag Manager
  Na naszej stronie korzystamy z Google Tag Manager (GTM), narzędzia które pomaga nam w administrowaniu tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika oraz integracji kodów programów na naszej stronie internetowej. Dzięki funkcjonalności GTM możemy dokonywać pomiaru ruchu i zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę, ustalić wpływ reklam online i naszych kanałów społecznościowych na te zachowania czy dokonywać ustawień remarketingu i targetowania lub testować i optymalizować stronę internetową. W związku z wykorzystaniem GTM, Google zbiera zagregowane dane bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Z GTM są zintegrowane takie usługi śledzenia jak Google Analytics oraz Google Ads.

 2. Google Analytics
  Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje własne pliki cookies i za pomocą specjalnego kodu analizuje statystyki oraz weryfikuje ruch na stronie. Wszystko to ma na celu ulepszanie i rozwój naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi m.in. anonimowe informacje dotyczące wizyt na naszej stronie czy dotyczące czasu poświęconego na stronie przez użytkowników. W ramach usługi Google Analytics możemy też korzystać z następujących funkcji reklamowych: remarketing z wykorzystaniem Google Analytics; raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google; raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam. Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) mogą Państwo zrezygnować z używanych przez nas funkcji reklamowych. Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
   

 3. Google Ads
  W celu rozwijania funkcjonalności naszej strony korzystamy także z narzędzia marketingowego jakim jest Google Ads. Dzięki tej usłudze nasze reklamy mogą wyświetlać się na zewnętrznych stronach internetowych, a na podstawie zebranych danych podczas kampanii reklamowych mamy możliwość ocenić skuteczność wybranych przez nas środków reklamowych. Google Ads wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym mierzone są parametry dotarcia z przekazem reklamowym do odbiorcy. W przypadku gdy odwiedzą Państwo naszą stronę internetową poprzez wybranie reklamy Google, Google Ads przechowa plik cookies na Państwa urządzeniu, z którego korzystacie, zapamiętując w ten sposób, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeżeli pozostawią Państwo swoje dane kontaktowe (np. poprzez zapisanie się do Newslettera) jest to dla nas informacja zwrotna (wskaźnik), który informuje nas o efektywności danej kampanii reklamowej czy innych podejmowanych przez nas celowych działaniach. Poza konwersją Google Ads możemy korzystać też z funkcji remarketingu Google Ads. Pozwala ona na wyświetlanie korzystającym, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę reklam, które są spersonalizowane dla danego korzystającego na podstawie jego zainteresowań z innych przeglądanych stron internetowych należących do Google. Zebrane dane wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane są przez nas tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), nigdy na podstawie kryterium konkretnego użytkownika korzystającego z naszej strony internetowej.

 4. Piksel Facebooka
  Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia marketingowego jakim jest Piksel Facebooka, które zapewnia serwis Facebook. Piksel Facebooka jest narzędziem analitycznym, które za pomocą fragmentu kodu umieszczonego w naszej witrynie, pomaga nam mierzyć skuteczność reklam w oparciu o analizę działań podejmowanych przez Państwa na naszej stronie dla celów statystycznych i badania rynku. Piksel Facebooka dostarcza nam również wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy kierować do Państwa reklamy naszych produktów, które będą bardziej adekwatne do Państwa aktualnych zainteresowań. Szczególne warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne zasady prywatności serwisu Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy. Dalsze informacje dotyczące funkcji działania Pikselu Facebooka dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

 5. Inne
  W ramach naszej działalności marketingowej możemy korzystać także z usług innych podmiotów zewnętrznych stosujących własne pliki cookies.

 

11. Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej umieszczamy wtyczki do portali społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną, co powoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na poszczególnych portalach. W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, a jednocześnie pozostaniecie Państwo zalogowani na takich portalach, informacja o wejściu na naszą stronę zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli nie zgadzają się Państwo na to, aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informacje o Państwa wizytach na naszej stronie, polecamy uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.

12. Geolokalizacja

Możemy udostępnić Państwu w ramach naszego serwisu opcję geolokalizacji, czyli określenia Państwa pozycji geograficznej w momencie korzystania z naszej strony. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za Państwa uprzednią zgodą, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Państwa urządzenia. Geolokalizacja używana jest przez nas wyłącznie w celach reklamowych oraz w celu ułatwienia procesu złożenia zamówienia w zakresie wyboru opcji dostawy w danym punkcie odbioru. Dane o położeniu pobierane są wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji. Usługi geolokalizacyjne możecie Państwo całkowicie wyłączyć w ustawieniach urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z naszej strony.

13. Powiadomienia web push

Możemy korzystać z powiadomień web push, czyli krótkich komunikatów wyświetlających się na ekranie Państwa urządzenia, za pomocą których możemy przekazywać informacje i aktualizacje dotyczące zawartości naszej strony internetowej. Dzięki powiadomieniom web push możecie Państwo być na bieżąco z treściami udostępnianymi na naszej stronie. Otrzymywanie powiadomień web push odbywa się za Państwa zgodą. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę może pojawić się komunikat informujący o możliwości otrzymywania takich powiadomień. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę (klikając w przycisk „Zgadzam się” lub o analogicznym znaczeniu) powiadomienia te będą wyświetlać się na Państwa urządzeniu. Można wyłączyć opcję otrzymywania powiadomień web push. W tym celu konieczna jest zmiana ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.

14. Postanowienia końcowe

Na bieżąco weryfikujemy treść naszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty, będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej (np. poprzez wiadomość web push) lub przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana. Zawsze gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej zachęcamy do odwiedzin naszej zakładki „Polityka Prywatności”.

bottom of page